College committee

President
Mr.K.P.R.Murugan BBA.BGL
Vice-President
vicepresident
Mr.S.K.A.P.Bala krishnan
General Secretary
genralsecretary
Mr.T.Rajamohan
Treasurer
Mr.M.Palaniyappan
Secretary
JS-NSCAS
Mr.C.Kaliraj
Joint Secretary
Mr.K.Subburaj,M.Sc.,PGDCA.,
Joint Secretary
Mr.K.Vanniarajan

Executive Committee Members

Mr.P.M.P.Arulprakasam                                        Mr.P.Kannayiram,Ex.Mc.,

Mr.A.S.G.Dharmarajan, B.A.,                               Mr.K.K.Sekar  

Mr.P.P.Ganesh,B.Sc.,                                           Dr.C.Sermarajan,M.B.B.S.,DLO.,

Mr.K.Gnanaprakasam                                          Mr.C.Soundarapandiyan,B.A.,

Mr.G.N.Jawahar                                                     Mr.K.Vijayakumar,B.Com.,

Mr.M.Kalimuthu,B.A.,                                              Mr.T.Vijayakumar

College Committee Members

Mr.A.S.R.M.Ajay Parthiban, M.A.,B.L(HONS)          Mr.K.Lakshminarayanan

Mr.D.Arun kumar,B.Sc.,                                             Er.A.S.G.M.Nagaraja,B.E.,M.S.,Ph.D.,

Dr.M.S.V.S.Bosemani,M.B.B.S.,                                Dr.G.Prabhakaran,M.B.B.S.,DA.,

Dr.M.Baburagavan,M.S.,                                            Dr.R.P.V.Prabhu,M.B.B.S.,ENT(DLO)., 

Mr.L.G.S.Deepak Ganesh,B.Com.,                            Mr.R.N.Rajaram

Mr.S.Ganesh kumar                                                    Er.R.M.Sabari Grish, B.Tech.,MBA.,

Mr.K.Ganesa Pandian,B.E.,                                      Dr.P.Saravanan,MDS., 

Mr.A.S.G.Jeyabaskaran                                              Er.A.S.S.Somasundaram,B.E., 

Mr.V.Jeyakandan,B.A.,                                                 Mr.P.S.M.Sudhahar,B.Com.,  

Mr.G.Kalidoss                                                               Mr.P.Valavandan